Joukkue

Ahola Ville
Autio Eeli
Behm Jouko
Bisar Muhammed
Gabrielsson Joonas
Hakkio Joni
Hänninen Jussi
Heinonen Jeremias
Heinonen Roni
Huttunen Jesse
Kähkönen Simo
Kari Lauri
Kautto Ilkka
Keto Kalle
Kivimaki Ville
Kurvinen Juha
Leikkainen Pasi
Östergard Mathias
Pakarinen Jarno
Pietiläinen Jussi
Rautiainen Riku
Ripatti Riku
Saastamoinen Juha
Terho Joni
Tikkinen Nico
Vainikainen Roope
Viinikainen Toni
Ahola Antti
Bisar Bessam
Kalenius Jani
Lönnqvist Anton
Lukkari Petrus
Ruuska Jaakko

Toimihenkilöt